بابا بزرگم رو نصف شب بردم دکتر به دکتره میگه اقای دکتر یه دارویی بهم بده دردم ساکت بشه تا فردا برم پیش یه دکتر درس و حسابی!!!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      من فقط سقف رو نگاه میکردم