بانـو هایـده میفرماینـد:💬

 

کیه اهـلِ جهـنم که خـونش تو بهشـته؟🤔

 

 

 

 

 

 

 

 

جواب: سَفـیر ایـران در تایلـَند 😑😂