سر کلاس با بچه ها شلوغ میکردیم...😉😉😉😉

استاده اومده میگه:😎😎😎😎

اینجا طویلس ؟؟؟؟؟؟ 😠😠😠😠
یکی از ته کلاس داد زد نه استاد اشتباه اومدی اینجا مدرسه س...😂😂😂