دوست پسرم گف یا سوسکارو بخور یا کات کنیم😖😐

فکر کرده میتونه ولنتاین و بپیچونه😐😏


فقط یه کم تلخ بود همین😋