بدرقه شوهر در فرهنگ ملل


انگلیس: عزیزم برای نوشیدن چایی عصر منتظرتم 😍😍😍

فرانسوی : عزیزم تمام روز به فکرتم تا برگردی❤️


ایرانی: داری میری این آشغالها رو بزار دم در 
آشغالا یادت نره 
آشغالا 
هووووووی آشغالارو ببرررررر
زیر لب ... الهی برنگردی به حق 5تن ...😂😂😂😂😂😂😂