به مامان بزرگم می گم یه جمله خبری بگو،
می گه: نوه م خنگه😳
می گم سوالی بگو
می گه نوه م خنگ بود و من نمی دونستم؟
می گم امری بگو،
می گه خنگیتو تابلو نکن!😁

 

 


می گم میشه خنگ توشون نباشه؟
میگه اونوقت میشه نوه یکی دیگه
نه نوه من 😂😂😂😂😂😂