خود خارجیا وقتی خیلی از یه چیزی تعجب میکنن میگن «ابلفضی؟»

 

 

 

 

بعد شما راه به راه میگین ریلی؟ ریلی و مرگ