• حاکمی در مشهد رسم بنهاد هر که از زائرین دزدی کند آن شخص را سوار بر الاغ به مدت یک هفته در شهر بگردانند.
  این گذشت تا که شخصی از دیگری حلوا بدزدید و بخورد.
  به جرم دزدی به محکمه اش بردند و چون محکوم شد طبق حکمِ حاکم سوار بر الاغی او را در شهر بچرخانیدند و مردم در کوچه و بازار با دیدن آن حالت بسیار هیاهو بکردند. هنگام چرخاندن نگهبان از دزد پرسید:
  بسیار سخت میگذرد؟ 
  دزد گفت نه ! 
  حلوا را که خوردم، الاغ را هم که سوارم، 
  مردم هم که شادی میکنند و شادند، از این بهتر چه هست؟!
  ‍ 
  حکایتی است شیرین از احوال مملکت !
  بیت المال را که میخورند، بنز را هم سوارند، ملت نیز خوشحال و جوک میسازند و می خندند.✋
  خداوند این شادی و آرامش را از ملت ما نگیرد🙏